Odfrankowienie

Odfrankowanie kredytu we frankach?

Tzw. odfrankowienie kredytu oznacza wyeliminowanie z umowy kredytu hipotecznego niedozwolonego postanowienia umownego dot. klauzuli indeksacyjnej, co w rezultacie skutkuje ustaleniem, że kredyt hipoteczny od początku do końca jest udzielony w złotych polskich, przy zachowaniu pozostałych postanowień umownych. Skutkuje to ustaleniem, że bank nie był uprawniony do przeliczania spłacanych przez kredytobiorcę kwot rat kredytu wyrażonych w złotych polskich na franki szwajcarskie. Odfrankowienie w uproszczeniu stanowi zatem przewalutowanie kredytu we frankach z mocą wsteczną (z datą wypłaty poszczególnych kwot kredytu). W rezultacie kredytobiorca może uzyskać zwrot dotychczas nadpłaconych rat kredytu oraz zmniejszyć wysokość salda aktualnego zadłużenia, czyli wysokość aktualnych rat. Odfrankowienie kredytu powoduje, że kredytobiorca staje się niezależny od wahań franka szwajcarskiego, gdyż kredyt zmienia swój charakter z kredytu indeksowanego do waluty obcej na kredyt złotowy.

Odfrankowanie - podpis

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Banki oferując kredytobiorcom kredyty walutowe niejednokrotnie uzależniały podpisanie umowy kredytu od zawarcia umowy ubezpieczenia – tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pomimo, że koszty takiego ubezpieczenia ponosili kredytobiorcy, w rzeczywistości beneficjentem takiej umowy były banki – w przypadku niespłacania rat kredytu hipotecznego, ubezpieczyciel mógł dochodzić od kredytobiorcy zwrotu wypłaconego bankowi odszkodowania. Wiele z takich zapisów zostaje uznanych przez sądy za klauzule niedozwolone, co pozwala na dochodzenie zwrotu uiszczonych składek ubezpieczeniowych na drodze sądowej.