Unieważnienie

Unieważnienie kredytu we frankach a wypowiedzenie umowy kredytu

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego oznacza, że kredyt hipoteczny nigdy nie został zawarty, a strony umowy kredytu hipotecznego powinny zwrócić sobie dotychczas udzielone świadczenia. Uzyskanie unieważnienia przez kancelarię prawną kredytu we frankach powoduje inne skutki niż wypowiedzenie umowy kredytu. Unieważnienie kredytu we frankach stanowi nieocenioną pomoc dla frankowiczów, którzy zyskują prawo natychmiastowego zwrotu całości dotychczas spłaconych rat, odsetek i opłat na rzecz bank. Z kolei dla banku unieważnienie umowy kredytu we frankach oznacza  prawo do natychmiastowego zwrotu faktycznie pożyczonego kapitału (ale nie odsetek). To, czy pomoc dla frankowiczów jest skuteczna, w dużej mierze zależy od tego, czy kancelaria prawna będzie chciała kredyt we frankach tylko odfrankowić, czy też unieważnić, oraz czy zgłosi inne roszczenia.

O ile roszczenie o unieważnienie kredytu we frankach można odnosić zarówno do kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego jak i kredytów denominowanych, o tyle żądanie odfrankowienia ma szansę znaleźć zastosowanie jedynie do kredytów indeksowanych. Jak mają się różnice między tymi dwoma rodzajami kredytów do możliwości uzyskania unieważnienia przez kancelarię prawną kredytu we frankach ?

KREDYT INDEKSOWANY

to kredyt, w którym bank zobowiązywał się oddać do dyspozycji kredytobiorcy sumę pieniężną wyrażoną w złotych polskich. Kwota zadłużenia nie była natomiast określana w frankach szwajcarskich, ponieważ zadłużenie wyrażone w złotówkach przeliczane było na franki szwajcarskie dopiero w dacie wypłaty kredytu. Wraz z wypłatą kwoty kredytu (jeżeli wypłata następowała jednorazowo to w dniu wypłaty, a jeżeli transzami to wraz z wypłatą każdej kolejnej transzy kredytu) bank przeliczał kwotę długu wyrażoną w złotówkach po kursie kupna franka szwajcarskiego z dnia wypłaty danej transzy kredytu. Kwota ta od tego momentu stanowiła dług konsumenta z tytułu umowy kredytu hipotecznego.

KREDYT DENOMINOWANY

to kredyt, dla którego kwota zadłużenia była wyrażona we franku szwajcarskim, co powodowało, że wysokość zadłużenia w walucie obcej była wpisana do umowy kredytu hipotecznego i przez to była znana kredytobiorcy. Nieznana natomiast była wysokość zadłużenia w złotych polskich. Kwota zadłużenia wyrażona we frankach szwajcarskich następnie była przeliczana i spłacana w złotych polskich, wobec czego wysokość spłacanych rat uzależniona była tak samo jak w wypadku kredytu indeksowanego do wahań kursów walut.

Ta z pozoru mała różnica pomiędzy omówionymi rodzajami kredytów hipotecznych jest o tyle istotna, że determinuje ona możliwości procesowe kredytobiorcy w sporze z bankami. Inaczej będzie bowiem wyglądał proces w przypadku zawarcia umowy kredytu denominowanego, a inaczej w wypadku kredytu indeksowanego. Jak wskazano wyżej, kancelaria prawna kredyt we frankach może chcieć unieważnić, odfrankowić oraz zgłosić jeszcze inne roszczenia, dopasowane do konkretnej sprawy frankowicza. Prawidłowe przygotowane pozwy frankowiczów powinny zawierać zindywidualizowane określenia żądań do konkretnej umowy i sytuacji danego kredytobiorcy. Prawidłowe sformułowanie żądań, wniosków dowodowych i twierdzeń nie jest sztuką łatwą, stąd nie każda kancelaria prawna kredyt we frankach jest w stanie w takim samym stopniu „zaatakować” argumentami dotyczącymi wadliwości poszczególnych zapisów umownych w niej zawartych