Wyroki sądów

Orzecznictwo w sprawach kredytów walutowych

Wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bankiem

25 września 2017

Wyrokiem z dnia 13 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Machoń, SSO Aleksandra Łączyńska – Mendakiewicz, SSO Beata Gutkowska, sygn. akt: V Ca 2748/16) uznał, że Getin Noble Bank S.A. (dawniej Noble Bank S.A.) pobrał od kredytobiorcy nienależne świadczenie tytułem prowizji za podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego, którym to aneksem doszło do przekształcenia formy kredytu, z indeksowanego do waluty obcej na kredyt denominowany. Sąd uznał, że pobranie przez Getin Noble Bank S.A. jednorazowej, bezzwrotnej prowizji w wysokości 1,25% od salda kredytu pozostającego do spłaty w dniu wejścia w życie aneksu – tytułem opłaty za podpisanie aneksu – stanowi nieważne postanowienie umowne w świetle przepisów Kodeksu cywilnego. Wobec tego pozwany bank powinien zwrócić kredytobiorcy uiszczone przez niego środki.

Jednocześnie Sąd odmówił stwierdzenia, że klauzula indeksacyjna była wadliwa w całości, a Strony łączyła w rzeczywistości Umowa kredytu hipotecznego udzielonego w złotych polskich.

Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 19.000,00 zł, powiększoną o należne odsetki oraz koszty procesu.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili: adw. Ewelina Polesak – Polańska i adw. Paweł Tatarczuch.